Pro členy

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

INFORMACE

 

 • Každý člen je povinen hradit členské příspěvky vztahující se vždy na období jednoho kalendářního roku.
 •  Platba členských příspěvků za období jednoho kalendářního roku je nově rozdělena do dvou plateb za konkrétní pololetí.
 • Členské příspěvky se prioritně hradí bezhotovostně na bankovní účet.
 • Pokyny a podrobnosti k platbě naleznete v Klubovém informačním systému.
 

VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ

Čestný člen

50 Kč / rok
 • bez omezení věku
 • omezené výhody

Hráč/ka do 18 let

3 800 Kč / rok
 • 3 400 Kč – oddíl
 • 400 Kč – TJ

Hráč/ka od 18 let

4 000 Kč / rok
 • 3 400 Kč – oddíl
 • 600 Kč – TJ
 • V případě sourozenců má druhé dítě slevu 50 % na platbu oddílových příspěvků.
 • Možnost individuální dohody na splátkách příspěvků.
 • Členové oddílu, kteří pro oddíl zprostředkují dar nebo sponzorství ve výši alespoň 5 000 Kč, jsou od všech příspěvků osvobozeni.

CO ZÍSKÁTE?

o čem je členství v FbK Svitavy

+ Bezplatné využití sportovišť

V rámci pravidelných i mimořádných tréninkových jednotek můžete bezplatně využívat komfort moderního sportovního zázemí, které je ve městě Svitavy k dispozici.

+ Zlevněný vstup pro regeneraci

Unavený po tvrdém tréninku či soutěžním utkání? Můžeš využít zlevněný vstup do regenerační části tribuny Svitavského stadionu s vířivkou.

+ Odborný dohled

U mladších hráčů a nováčků se nesnažíme okamžitě zaměřovat pouze na florbal a naši trenéři dbají na sportovní všestrannost. V rámci tréninků se dostane i na jiné sportovní aktivity.

+ Všestranný rozvoj

U mladších hráčů a nováčků se nesnažíme okamžitě zaměřovat pouze na florbal a naši trenéři dbají na sportovní všestrannost. V rámci tréninků se dostane i na jiné sportovní aktivity.

+ Slevy na špičkové vybavení FAT PIPE

S florbalkami značky FAT PIPE hrálo na posledním mistrovství světa nejvíce hráčů, jsme proto hrdí, že je tato špičková finská značka již několik let naším partnerem. Jako členové máte základní slevu 30 % na veškeré vybavení a během roku si můžete vybírat ze speciálních akčních balíčků.

+ 100% pokryté startovné

Abyste se svým týmem mohli nastoupit do ligových utkání nemusíte se o nic starat. Klub hradí veškeré startovné a soutěžní kauce. Pouze hráči starší 18 let jsou povinni zaplatit licenci 500 Kč za sezónu.

+ Pojištění

Každý aktivní sportovec je na základě smlouvy Českého olympijského výboru se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou pojištěn v rámci oficiálních utkání a společné dopravy na ně.

+ Být součástí florbalové rodiny

Florbalistů je v České republice více než 74 000, což je řadí hned za fotbal na 2. místo mezi největšími sporty u nás. I ty se můžeš stát součástí této velké florbalové rodiny a party v FbK.

ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku, která má za cíl chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré sportovní organizace včetně českého florbalu jsou tak zavázány tuto vyhlášku dodržovat. Především je ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o svém zdravotním stavu.

Legislativa ČR

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Na jejím základě je pak Český florbal povinna kontrolovat platnost těchto zdravotních prohlídek u svých členů hrajících soutěže.

Definice typu sportovce

Výše zmíněná vyhláška definuje, kdo je „výkonnostní sportovec“, kdo „vrcholový sportovec“, a jaké typy lékařských prohlídek musí úspěšně absolvovat pro provozování určitého druhu sportovní činnosti.

 • Výkonnostním sportovcem je osoba, která vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje, a která je registrována v organizaci, která organizuje sportovní soutěže
 • Vrcholovým sportovcem je osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní reprezentace nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu sportovců

Všichni členové Oddílu florbalu TJ Svitavy jsou tak z pohledu vyhlášky VÝKONNOSTMÍMI SPORTOVCI.

Typy lékařské prohlídky

Každý výkonnostní sportovec musí absolvovat:

 • vstupní lékařskou prohlídku – absolvuje sportovec obvykle pouze jednou, a to před registrací v Českém florbalu; při první prohlídce u lékaře (při změně lékaře může nový lékař provádět opět vstupní prohlídku, především pokud nemá k dispozici veškerou předchozí zdravotní dokumentaci sportovce);
 • pravidelnou lékařskou prohlídku – absolvuje sportovec každých 12 měsíců.

Obsah lékařské prohlídky

Obsahem každé lékařské prohlídky (vstupní i pravidelné) musí být tzv. “základní vyšetření“:

 • rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí;
 • sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována;
 • rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaném onemocnění a užívaných léčivých přípravků s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné výchově, k nimž je posuzována;
 • komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována;
 • rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově.
 • Vstupní lékařská prohlídka pro výkonnostního sportovce vedle základního vyšetření dále obsahuje:
 • zjištění základní antropometrie;
 • standardní klidové elektrokardiografické vyšetření (měření EKG);
 • laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku.

Pravidelná lékařská prohlídka obsahuje vedle základního vyšetření laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost sportu nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku.

Lékař a formulář

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v § 51, odst. 3 pism. b), pak stanoví, že zdravotní způsobilost k výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel nebo poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství. V souladu s § 42 odst. 1 písm. b) a odst. 2 tohoto zákona je tímto poskytovatel (lékař) v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Více informací můžete nalézt v článku lékařského časopisu Pediatrie pro praxi.

Pro lékařský posudek není zákonem předepsaný žádný konkrétní formulář. Lékaři postupně v praxi vytvořili formulář, který naleznete ZDE. Český florbal doporučuje používat u lékařů právě tyto žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti. Akceptovány budou i jiné podoby formuláře, ze kterých bude jasně patrné, o jaký typ prohlídky se jednalo (výkonnostní/vrcholová, vstupní/pravidelná) a že se jednalo o prohlídku pro sportovní disciplínu florbal.

Legislativa Českého florbalu

Na základě této úpravy legislativy ČR dochází k úpravě a doplnění předpisů Českého florbalu s platností od 1. 7. 2015, z nichž zásadní jsou úpravy ustanovení Soutěžního řádu v článcích 4, 5 a 6 (články jsou řazeny dle logické návaznosti):

6.2. Lékařský posudek
 1. Každý hráč musí mít v den nastoupení k utkání lékařský posudek vydaný poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost anebo poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství, se závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát florbal.
 2. Lékařský posudek nesmí být starší 12 měsíců.
 3. Za dodržování povinností uvedených v bodě 6. 2. písm. a)  odpovídá oddíl.
 4. Kontrolu dokumentů o zdravotní způsobilosti hráčů je oprávněn provádět řídící orgán soutěže.
5.1. Soupiska
 1. Každý hráč uvedený na soupisce družstva musí mít ke dni zadání na soupisku družstva platný lékařský posudek dle vyhlášky 391/2013 Sb. Potvrzení o platném lékařském posudku musí být doloženo v informačním systému Českého florbalu.
4.3.

Oddíly, mající zařazena svá družstva do soutěží, jsou povinny:

 • na výzvu řídícího orgánu soutěže předložit písemně kopii lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k výkonnostnímu nebo vrcholovému sportu (dále také jako „lékařský posudek“) hráče uvedeného na soupisce družstva do 10 dnů od doručení výzvy.

Závěr a shrnutí

Každý hráč tedy musí mít v době nastoupení k utkání platný lékařský posudek pro hraní florbalu. Při zařazení hráče na soupisku existenci a platnost takového posudku potvrdí sekretář oddílu aktivně ve FISu. Řídící orgán soutěže, tedy příslušný sekretariát, výkonný výbor, či ligová komise může kdykoliv provést kontrolu platnosti lékařského posudku u jakéhokoliv hráče prostřednictvím žádosti na oddíl, kde je registrován. Tento oddíl pak má povinnost dodat kopii lékařského posudku do 10 dnů.

ČASTÉ DOTAZY

Potřebuji lékařskou prohlídku, abych mohl hrát, co mám dělat?

 • Je potřeba zajít je svému praktickému lékaři se žádostí o lékařský posudek a prohlídku absolvovat.

Potřebuje lékařskou prohlídku každý hráč?

 • Ano. Každý hráč či hráčka nastupující v soutěžích Českého florbalu v každé věkové kategorii od přípravky po veterány musí absolvovat lékařskou prohlídku.es

Nejsem aktivním hráčem, ale pouze členem Českého florbalu (rozhodčí, trenér,…) potřebuji také lékařskou prohlídku?

 • Ne. Lékařskou prohlídku musí absolvovat pouze hráči nastupující v soutěžích Českého florbalu, ostatní členové Českého florbalu lékařskou prohlídku absolvovat nemusí.

Může mi lékařskou prohlídku provést můj praktický lékař?

 • Ano. Lékařskou prohlídku může provést praktický lékař i dětský praktický lékař.

Jak často musím chodit na prohlídku?

 • Po první vstupní lékařské prohlídce musí každý organizovaný sportovec (hráč) absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku minimálně jednou za 12 měsíců.

Musím mít lékařský posudek s sebou na utkání, abych mohl nastoupit?

 • Ne. Lékařský posudek není přímo při soutěžních utkáních nijak kontrolován. Kontroly probíhají mimo utkání v průběhu sezóny u sekretářů oddílu. Pro účast v regionálním výběru je třeba platný lékařský posudek předložit regionálnímu sekretariátu.

Komu mám na Českém florbalu lékařský posudek předložit?

 • Lékařský posudek nepředkládáte pracovníkovi Českého florbalu, ale kopii lékařského posudku předáte odpovědné osobě svého oddílu (nejčastěji sekretáři oddílu). Kontrola hráčů ze strany Českého florbalu pak probíhá prostřednictvím oddílového sekretáře.

Musím o lékařskou prohlídku dopředu zažádat?

Co když můj lékař není schopen provést kontrolu EKG?

 • V takovém vás velmi pravděpodobně pošle na pracoviště, kde jsou schopni EKG měřit.

Co když můj lékař odmítne lékařskou prohlídku provést?

 • Praktický lékař má dán postup, který má dodržet. Více o tomto postupu např: ZDE.  Je vhodné případně na tento článek odkázat (předložit jej lékaři). Pokud by i nadále odmítal, je vhodné zvážit návštěvu jiného lékaře.

Platí se u lékaře za prohlídku, a pokud ano, kolik?

 • Ano, za lékařskou prohlídku si lékaři účtují poplatek, zpravidla ve výši 150,- Kč. Pokud váš lékař nemá přístroj na měření EKG a pošle vás na jiné pracoviště, pak i za tento úkon je účtován zpravidla poplatek ve výši 150,- Kč.

  Některé zdravotní pojišťovny tuto prohlídku hradí – informace na webu příslušné zdravotní pojišťovny.